Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

1. Stryjczak Nieruchomości – domowo.pl prowadzi pośrednictwo w obrocie nieruchomości [dalej „Regulamin”].
a) Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego.
b) Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Zamawiającym.
c) Ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych pozwalających na weryfikację. Biuro potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Biuro ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej biura w momencie złożenia zamówienia.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie składa ofertę zakupu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego poprzez kliknięcie w link potwierdzający w serwisie domowo.pl

§3 Płatności

1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kancelarska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935.
2. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
d) ePrzelewy
e) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Serwisu.
3. Warunkiem realizacji rezerwacji nieruchomości jest wykonanie płatności na stronie internetowej serwisu za pośrednictwem PayPro SA

§4 Realizacja usługi rezerwacji nieruchomości

Opłata rezerwacyjna

1. Serwis domowo.pl zobowiązuje się wyłączyć z oferty sprzedaży Stryjczak Nieruchomości – domowo.pl Sp. z o.o. i zaprzestać oferowania danej nieruchomości po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej.

2. Wysokość kwoty opłaty rezerwacyjnej ustalana jest z agentem indywidualnie dla każdej nieruchomości

3. Opłata rezerwacyjna podlega w całości zwrotowi w dniu podpisania przez zamawiającego umowy przedwstępnej kupna/sprzedaży lub właściwej notarialnej umowy kupna/sprzedaży z właścicielem nieruchomości

4. Opłata rezerwacyjna podlega również zwrotowi w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania umowy przedwstępnej lub właściwej umowy sprzedaży nieruchomości pomiędzy stronami kupującymi i sprzedającymi z winy sprzedającego

5. Zamawiający żąda w formie dokumentowej rozpoczęcia przez Stryjczak Nieruchomości – domowo.pl Sp. z o.o. wykonywania usługi rezerwacji danej nieruchomości przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku zgłoszenia powyższego żądania i następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Pośrednika do chwili odstąpienia od umowy.

§5 Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu towaru (potwierdzenie płatności lub faktura VAT).
2. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Zamawiający złoży Serwisowi, w terminie 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Zamawiającemu w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Zamawiającego, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Zamawiającego ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Zamawiający może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisowi materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Serwisu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.
2. Serwus zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

§10 RODO

W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO zobowiązani jesteśmy poinformować Panią/Pana , że będziemy przetwarzać
Państwa dane osobowe. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stryjczak Nieruchomości – domowo.pl Sp. z o.o. ul. Herbu Janina 3/96 02-972 Warszawa, NIP 9512511659 REGON 387712290
Kontakt z nami: biuro@domowo.pl Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych:
Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą w celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień, oraz prowadzonych wewnętrznych statystyk sprzedaży przez firmę PZDD Sp. z o.o.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.
Kontynuowanie zakupów w naszym Serwisie jest równoważne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jak długo przetwarzamy Panią dane:
Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Pani/Pana zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy.
Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie przesyłając maila na adres: biuro@domowo.pl

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.