Blog

Czy warto kupić mieszkanie z rynku pierwotnego?

Polski rynek nieruchomości od dobrych kilku lat znajduje się w fazie niezwykle dynamicznego rozwoju. Polscy deweloperzy z każdym kolejnym rokiem oddają do użytku coraz większą liczbę mieszkań. Wielu klientów żywi jednak różnego rodzaju obawy związane z kupowaniem mieszkań na rynku pierwotnym. Znane są przecież historie deweloperów nierzetelnych, przez których klienci tracili czas a czasem nawet…

Czytaj więcej
Ile realnie kosztuje Ciebie zakup mieszkania?

Cena miesz­ka­nia to nie jedyny koszt, jaki ponosi kupu­jący. Nie­stety każda nie­ru­cho­mość nie­sie ze sobą rów­nież wiele innych kosz­tów, warto też pamię­tać o wypo­sa­że­niu czy remon­tach. Ile więc kosz­tuje Twoje wymarzone miesz­ka­nie? Prze­glą­da­jąc reklamy w Inter­ne­cie, możesz mieć mylne wra­że­nie, że ta uni­wer­salna cena jest jedyną ceną, jaką musimy zapła­cić kupu­jąc wła­sne M. Oka­zuje się, że dodat­ko­wych kosz­tów…

Czytaj więcej
Czym zajmuje się biuro nieruchomości?

Najczęściej zadawane pytania: Co to jest biuro nie­ru­cho­mo­ści? Co zrobi dla Cie­bie biuro nie­ru­cho­mo­ści? Na co możemy liczyć przy współpracy z biurem nieruchomości? Rynek nie­ru­cho­mo­ści rzą­dzi się swo­imi pra­wami. Trans­ak­cje wyna­jem-najem i kupno-sprze­daż, choć wydają się łatwe do prze­pro­wa­dze­nia, wyma­gają doświad­cze­nia i pro­fe­sjo­nal­nych metod. Tylko w ten spo­sób obie strony mogą osią­gnąć swoje cele i być zado­wo­lone z efektu koń­co­wego….

Czytaj więcej
Podatek od darowizny – co musisz o nim wiedzieć?

Zakup nie­ru­cho­mo­ści wiąże się z wyso­kimi kosz­tami. Dla­tego czę­sto szu­kamy róż­nych źró­deł pozy­ska­nia środ­ków na tę trans­ak­cję. Jedną z nich są daro­wi­zny – w takiej for­mie możemy otrzy­mać pie­nią­dze nie tylko na zakup miesz­kań, ale także innych nie­ru­cho­mo­ści. Należy jed­nak pamię­tać, że doty­czy to pew­nych form. Waż­nym pyta­niem jest też to, od kogo ją otrzy­mamy. Co powi­nie­nem wie­dzieć,…

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami!

Zostaw nam swój numer telefonu, a nasz doradca oddzwoni do Ciebie w przeciągu kilku minut.